[ پنجشنبه سیزدهم تیر 1392 ] [ 10:54 ] [ ستاره ] [ ]


پسردوس داشتني

ايني كه وقتي ميخادلباتو بگيره ازت اجازه ميگيره


ايني كه وقتي ازكنارش رد ميشي بوي عطرش وسوست ميكنه محكم بغلش كني


ايني كه ته ريش داره


ايني كه براي شيندن صدات بال بال ميزنه


ايني كه شب بجاي شب بخير گفتن بهت ميگه تنها مال خودمي تا اخرعمر


ايني كه ازت خاهش ميكنه كه تا صبح باهاش بيدار باشي


ايني كه باعينك افتابي خيلي باحاله وقتي ميبينت كه بهش نگاه ميكني عينكشوبرميداره بهت لبخندميزنه بوس برات ميفرسه وچشمك ميزنه بهت


ايني كه وقتي ازت خيلي خيلي اعصباني ميشه محكم بغلت ميكنه بوست ميكنه وازت خاهش ميكنه كه ديگه باهاش اين كارورونكني


ايني كه دنياش تنها تو هستي و نميتونه ببيننه كه ازت دوره


ايني كه براي رسيدن بهت دس به هركاري ميزنه

ايني كه هيچ وقت وتحت هيچ شرايطي بهت دروغ نميگه


ايني كه وقتي اومد تو زندگيت هيچ وقت اززندگيت بيرون نميره


ايني كه بهت ميگه من تااخرباهاتم منو تااخرباخودت بدون
[ یکشنبه نهم تیر 1392 ] [ 10:48 ] [ ستاره ] [ ]


زيبا بودن باتو


تا ابي عشق پر گشودن زيباست


هر لحظه تو را تورا سرودن زيباست


منظورم از اين ترانه ميداني چيست


يعني هميشه باتوبودن زيباست

[ پنجشنبه ششم تیر 1392 ] [ 16:46 ] [ ستاره ] [ ]


در زدم او گفت جانم كيستي


گفتمش تو عاشق من نيستي


گفت نه اما ببينم تا به كي پشت اين در منتظرمن مي ايستي

[ پنجشنبه ششم تیر 1392 ] [ 16:42 ] [ ستاره ] [ ]


دل نوشته

من از صداي بارون از دل موج دريا

من ازنهايت شب هوشباي يلدا

من از نسيم عاشق از نفس دقايق

من از سكوت ساحل زمزمه هاي بارون

هميشه از تو گفتم اسم تو را شنفتم

من از غروب غربت تو كه چه باغ خلوت

من از سكوت اين باغ تو از سيه عبادت از ته چشم اهو دشت گلاي خو ش بووقتي به ساز دريا مي زنه زخم بارو

هميشه از تو گفتم اسم تو را شنفتم

[ پنجشنبه ششم تیر 1392 ] [ 16:37 ] [ ستاره ] [ ]


منت كشيدن ازبهرعاشقي

هركه عاشق شدجفابسيارمي بايدكشيدبهريك گل منت صد خار مي بايد كشيد

من به مرگم رازيم امانمي ايد اجل بخت بد بين ازاجل هم ناز مي بايد كشيدادامه مطلب
[ پنجشنبه ششم تیر 1392 ] [ 16:22 ] [ ستاره ] [ ]


يك فاصله

ازراه دور تورامي پرستم اي قبله ي اميدمن....

ازراه دوربه توعشق مي ورزم تاديگراين فاصله هارواحساس نكني....

ازراه دوردردودلهاي خودم رابه تو مي گويم....

وتورادراغوش محبت هاي خودم مي فشارم.

آري ازهمين راه دورنيزميتوان دست دردستانم بگذاري وباهم قدم بزنيم....

به خواب عاشقي ميروم تا اين رويا برايم زنده شود...

خاطره هايمان را هميشه در ذهنم مرور ميكنم و هيچگاه نميگذارم خاطره هايمان،لحظه ي ديدارمان از ذهنم دور شود...

اين فاصله هارا با محبت و عشقم از بين ميبرم و كاري ميكنم هميشه احساس كني در كنار مني...

و اين است برايم يك خواب عاشقونه،خواب نگاه به چشمان هم،خواب باهم بودنمان،آري و اين است يك فاصله عاشقانه...

عاشق باش چون اين راه مقدس است وپايان راه شيرين ترازگذشته است...

دارم ازتومي نويسم.....

اي تنهابهانه براي زنده بودنم نفس كشيدنم اي اميدوارزوي من ودنياي من اي توفصل بهارم باوركنب باور نكني

دوستت دارم....

محسن جون جونيم


[ یکشنبه دوم تیر 1392 ] [ 12:11 ] [ ستاره ] [ ]